У жовтнi 2010 року загальний обсяг депозитiв збiльшився на 1,8% - до 400млрд. гривень. Такi данi оприлюднив Нацiональний банк України.
 

 
З почакту року, за даними НБУ, прирiст депозитiвстановить 22%.

"Як i ранiше, бiльш високi темпи зростання демонструвлаи кошти в нацiональнiй валютi,обсяг яких за мiсяць збiльшився на 2,0% (з початку року - на 32,2%), тодi як в iноземнiй - на 1,6% (з початку року - на 10,7%)", - зазначається у повiдомленнi.

Одночасно вiдбулося покращення строкової структури депозитiв.

Частка довгострокових депозитiв у загальному їх обсязi упродовж жовтня збiльшилася з 28,9% до29,8% початок року становила 24,4%).

Кошти юридичних осiб у жовтнi продовжували зростати бiльшими темпами (на 2,7%) порiвняно iз депозитами населення (1,3%).

"На динамiку коштiв юридичних осiб упродовж останiнх двох мiсяцiв позитивно вплинуло виконання державою зобов`язань iз погашення заборгованостi з ПДВ, яке було здiйснене шляхом випуску державних цiнних паперiв. Реалiзуючи на ринкуцi цiннi папери, суб`єкти господарювання отримували на свої рахункив банках лiквiднi кошти", - вiдзначатюь в НБУ.

Водночас, обсяг кредитiв населенню у жовтнi зменшився на 0,6%, що вiдбулося за рахунок зменшення на 1,3% позик в iноземнiй валютi,тодi як кредити в нацiональнiй валютi збiльшилися на 1%.

При цьому в Нацбанку вiдзначиил, що певне збiльшення iнфляцiйних очiкувань мало наслiдком зростання середньозваженої вартостi кредитiв у нацiональнiй валютi у жовтнi з 13% до 13,1%.

Водночас, iнфляцiйнi ризики не позначилися на динамiцi вартостi депозитiв,середньозважене яокї в нацiональнiй валютi у жовтнi зменшилося до 7,7% з 8,1% у вереснi.

На мiжбанкiвському кредитному ринку середньозважена вартiсть кошiтв у жовтнi знизилася до 2,3% (за кредитами овернайт - до 1,6%), порiвняно iз 2,5% (за кредитами овернайт - 1,9%) у вереснi.

На динамiцi вартостi депозитiв позначилося зменшення зацiкавленотсi банкiв у залученнi додаткових коштiв в умовахповiльнгоо зростання попиту на кредити,зазначають вНБУ.

У жовнтi обсяг кредитних вкладень збiльшився на 0,7% (з початку року - на 1,1%) - до 725,2 млрд. гривень.

Збiльшення залишкiв кредитних вкладень у жовтнi вiдбулося за рахунок позик юридичним особам - на 1,2% за рахунок зростання залишкiв за кредитамияк в нацiональнiй, так iв iноземнiй валютi.

 

 
Источник :   http://www.epravda.com.ua/    
Дата :   08.11.2010    
(на значення
http://realt.ua